Werkwijze

Vincent Aalbers wordt als procesman en verbinder ook wel 'aanzwengelaar' genoemd. Hij stuurt en begeleidt organisaties en teams in processen van koersverandering, kwartiermaken, ontwikkeling of innovatie. De aanpak draait altijd om resultaat, betrokkenheid en onderlinge verbinding maar is contextafhankelijk:

 • Resultaat

  Resultaatgericht vanuit de bedoeling. Vincent is sterk analytisch en doorgrondt daarmee de situatie, koers en keuzes snel op consequenties. Hij schakelt daardoor makkelijk tussen zowel richting (doelen en uitgangspunten), inrichting (keuzen en kaders) als operatie (werkwijzen en gedrag). Hij houdt daarbij altijd rekening met inhoudelijk en organisatorisch onderlinge verbindingen. Dankzij zijn flexibiliteit en creativiteit ziet en benut hij mogelijkheden voor oplossing en resultaat.

Roep 5 teamleiders of beleidsmedewerkers bijeen. Vraag elk naar de 3 belangrijkste uitdagingen, bijvoorbeeld in het sociaal domein. De kans is groot dat de antwoorden sterk verschillend zijn. Dan hebben zij geen gezamenlijk beeld van wat begrippen als bijvoorbeeld “klant centraal” of “integraal” in de praktijk betekenen.

 • Verbinding

  Relatiegerichte verbinder. Vincent verbindt werelden van bestuur en management, van beleid en uitvoering, van verschillende vakgebieden en van interne en externe spelers. Hij investeert in relaties om tot gezamenlijk resultaat te komen, dit door te werken met verschillende partijen en belangen aan gezamenlijk beeld van huidige en gewenste situatie. Met de betrokkenen zet hij daartoe mijlpalen en resultaat uit. Agendeert vervolgens op inhoud en richt daarmee het proces in met helderheid in rollen en transparantie van stappen.
  Door zijn organisatiesensitiviteit heeft hij oog en gevoel voor elk krachtenveld met onderstroom, belangen en verhoudingen. Eenieder wordt stap voor stap betrokken bij de agenda en aanpak. Vincent blijft in zijn manier van werken en communiceren altijd onafhankelijk, helder en direct. Werkt transparant, niet vrijblijvend. Doet dat integer en met respect.

 • Betrokkenheid

  'Mensenmens'. Vincent benut graag waar mogelijk de kwaliteiten van professionals en leidinggevenden. Gaat in gesprek over hun rol, resultaten, werkwijzen en drijfveren en wil weten waarom zij iets anders willen of bijvoorbeeld juist niet willen meedoen. Door betrokken op de juiste wijze te faciliteren nodigt hij iedereen uit mee te doen en bij te dragen aan het proces zodat er resultaat kan worden behaald. Waar nodig verzorgt hij coaching voor individu of team.

De rollen waarin Vincent tot zijn recht komt

Vincent leidt, begeleidt elk team of organisatie bij verandering, ontwikkeling of vernieuwing naar de gewenste situatie. Draagt zorg voor het scherpstellen van de focus, stimuleert gezamenlijkheid in zowel diagnose als aanpak. Communiceert met belanghebbenden, committeert hen en faciliteert individuele actoren waar nodig en mogelijk. Dat kan in verschillende rollen:

- Kwartiermaker - Voorbereidingen doen op inhoud, organisatie, personeel en bedrijfsvoering. Betrokkenen daarin meenemen, ieder in zijn eigen rol zoals bestuurders, leidinggevenden, medewerkers of ondernemingsraad. Verwachtingen sturen, toetsen en bijstellen.

- Programmamanager - De grote beweging in gang zetten. De verschillende onderdelen daarvan benoemen in projecten en klussen. Zorgen voor zowel focus als het goede gesprek met betrokkenen in het krachtenveld – zowel binnen als buiten.

- Projectleider - Resultaat opleveren, de klus hands-on aanpakken. Planvorming en besluitvorming. Praktische stappen zetten, mensen meenemen en aansturen. Communicatie en afstemming. Verantwoording afleggen, informeren. Zorgen dat spelers hun deel doen, ieder op zich en in gezamenlijkheid.

 

Vincent is niet:

- Blauwe projectleider die de planning tot en detail maakt en uitvoert
- Interim die zonder binding en inleving even snel de boel komt opschonen
- Manager die let op uren en ziekteverzuim
- Beheerder die op de winkel past

Hij waardeert de mensen die deze gave wel hebben. En heeft ze nodig. Want zonder de ‘blauwe’ orde komt het ook niet goed.

Kan jouw proces, project of team een 'aanzwengelaar' gebruiken?

Neem dan vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking.