Recente projecten

Recente projecten als projectleider

Kwartiermaker vorming KCC
Vorming van een KCC. Verkenning van huidige situatie op HET WIJ en IK. Delen van de diagnose met medewerkers en management. Daarin al basis voor aanpak en koers. Plan van aanpak geschreven. Steeds gedeeld met medewerkers en management. Bestuurlijk afgedekt bij portefeuillehouder en college. Bij de referentievideo's vind je ook referentie over dit project.

Informatiebeleid
Vorming informatiebeleid om eenheid in benadering en applicatielandschap te brengen. Stapsgewijs huidige situatie in beeld gebracht, met aandacht voor zowel inhoud als draagvlak. Kaders geformuleerd en laten vaststellen, met besef van de consequenties daarvan bij management, beheerders en gebruikers. Invulling gemaakt op inhoud, organisatie, personeel, financiën enz. Factoren HET, IK en WIJ “Eigenlijk heb je met ons management development gedaan” zei de directeur.

Koersbepaling team Post sociale dienst
Opdracht om cultuur in team aan te passen. Gebrek aan strategie (HET) en verdeeldheid in mening en beleving (WIJ) bleek een groter probleem. Met team en leidinggevende nieuwe koers uitgezet en vertaald naar bedrijfsvoering en omgang met elkaar (WIJ en IK). Leidinggevende en team tevreden over koers, proces en resultaat.

Recente projecten als adviseur

Evaluatie zaakgericht werken
Verzoek tot evaluatie vanwege verwarring en onrust in organisatie rond project. Het bleek dat verschillende betrokkenen (WIJ) uiteenlopende beelden hadden over wat waarom en hoe van zaakgericht werken (HET). Advies gemaakt en aanvaard over vervolg aanpak. Betrokkenen uit management, vakgebieden en gebruikers gesproken en gecommitteerd.

HRM beleid
Vraag was om HRM beleid te maken voor landelijke koepelorganisatie in verandering. Toen bleek dat de verandering geen duidelijke en gezamenlijke invulling had, is in overleg de focus daar naar verplaatst. Veel geïnvesteerd in op een lijn brengen van bureauorganisatie en bureau en bestuur samen.

Recente projecten als teamcoach

Nieuw team Financiën
Vraag om communicatie binnen nieuw team te ondersteunen. Geïnvesteerd in verheldering en concretisering van de koers (HET). Teamdynamiek benoemd en besproken (WIJ), evenals individuele gedragspatronen (IK). Met team en leidinggevende koers omgezet in proces richting resultaat.

Teamversterking Post
Opdracht om cultuur in team aan te passen. Gebrek aan strategie (HET) en verdeeldheid in mening en beleving (WIJ) bleek een groter probleem. Met team en leidinggevende nieuwe koers uitgezet en vertaald naar bedrijfsvoering en omgang met elkaar (WIJ en IK). Leidinggevende en team tevreden over koers, proces en resultaat.

Team Automatisering
Vraag om nieuw team na herindeling te ondersteunen op resultaat, communicatie en houding en gedrag. Met team gewenst profiel benoemd. Nu bezig dat uit te werken naar implementatie op zowel HET, IK als WIJ.